Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Legislatie PSI  |  0 comentarii

Ordin 3/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila emis de Ministerul Afacerilor Interne si publicat in Monitorul Oficial nr. 62 din 2014.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, denumit in continuare Centrul National, functioneaza in baza prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.
(2) Centrul National este constituit in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare IGSU, ca unitate specializata abilitata sa realizeze:
a) efectuarea de studii si incercari de laborator si evaluarea conformitatii produselor in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
b) formarea profesionala in ocupatii si functii specifice pompierilor si protectiei civile;
c) formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale in ocupatii din domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
d) atestarea persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile.
ART. 2
(1) Centrul National este finantat integral de la bugetul de stat si nu are personalitate juridica.
(2) Seful Centrului National are calitatea de ordonator tertiar de credite si se subordoneaza nemijlocit inspectorului general al IGSU.
ART. 3
(1) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Centrul National colaboreaza cu structurile din subordinea IGSU, cu institutii militare si civile de invatamant si cu unitati si organe specializate din Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Centrul National coopereaza, dupa caz, cu institute de cercetare-proiectare, laboratoare sau operatori economici de profil, cu organisme de inspectie, certificare, precum si cu organisme cu obiect de activitate similar din alte tari, cu operatori economici care desfasoara activitati conexe apararii impotriva incendiilor si protectiei civile, cu asociatii profesionale si organisme neguvernamentale cu profil de activitate in domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile.

CAP. II
Organizarea Centrului National

ART. 4
(1) Centrul National are urmatoarea structura organizatorica:
1. Comanda
2. Laboratorul de incercari la foc
3. Serviciul certificarea personalului si atestarea persoanelor juridice
4. Compartimentul certificare produse
5. Compartimentul financiar
6. Compartimentul logistica
7. Compartimentul resurse umane
8. Compartimentul juridic si contencios
9. Compartimentul secretariat si documente clasificate
(2) Organigrama Centrului National este prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 5
Diagrama de relatii a Centrului National este prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 6
(1) Sistemul informational este o componenta a procesului decizional si cuprinde ansamblul datelor, fluxurilor si circuitelor informationale, precum si al procedurilor si mijloacelor de prelucrare a acestora.
(2) Fluxul informational se asigura permanent, in baza diagramei de relatii.
(3) Sistemul informational asigura necesarul de informatii pentru fiecare nivel ierarhic de conducere cu responsabilitati in luarea deciziei.

CAP. III
Atributiile Centrului National

ART. 7
(1) Atributiile Centrului National sunt aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 259/2005 si constau in:
a) efectuarea de studii, cercetari si experimentari de nivel national in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile si colaborarea, dupa caz, cu institute de cercetare-proiectare sau cu agenti economici de profil;
b) efectuarea de studii privind unele tipuri de riscuri din domeniul de competenta al IGSU;
c) asigurarea, in laboratoare si poligoane de profil, a incercarilor privind comportarea la foc a produselor pentru constructii si a altor materiale, studierea, incercarea si experimentarea produselor, procedeelor si echipamentelor destinate apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
d) verificarea, la cererea producatorilor, importatorilor sau a utilizatorilor, a calitatii produselor pentru constructii cu rol in securitatea la incendiu, a mijloacelor de protectie pentru pompieri si a altor mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila, confirmand prin rapoarte de incercare parametrii calitativi in domeniul de competenta;
e) verificarea in domeniul de competenta, in conditiile legii, la solicitarea organelor de control, a parametrilor calitativi ai unor materiale si produse prelevate de pe piata;
f) asigurarea certificarii sau, dupa caz, a agrementarii produselor pentru constructii cu rol in securitatea la incendiu, a mijloacelor de protectie pentru pompieri si a altor mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila, prin organismul de certificare din structura, sub marca de certificare CNSIPC-CERT;
g) elaborarea de metodologii, ghiduri, specificatii tehnice privind incercarea comportarii la foc a materialelor si incercarea si experimentarea mijloacelor de protectie pentru pompieri si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
h) acordarea, la cerere, conform legii, de asistenta tehnica si consultatii de specialitate persoanelor fizice si juridice in domeniul utilizarii produselor, procedeelor si echipamentelor destinate apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
i) organizarea, in conditiile legii, de cursuri pentru formarea profesionala initiala si continua a personalului de pompieri, iar la cerere, de cursuri pentru formarea profesionala, evaluarea competentei profesionale si certificarea pentru ocupatii in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile, precum si a cadrelor tehnice cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor din ministere, organe ale administratiei publice centrale si alte institutii publice, regii autonome si societati comerciale;
j) atestarea persoanelor juridice pentru prestarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, a celor de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, precum si pentru desfasurarea altor activitati de aparare impotriva incendiilor si protectie civila, stabilite prin lege;
k) participarea la elaborarea si realizarea, in domeniul de competenta, a unor programe comune cu asociatii profesionale si organisme neguvernamentale cu profil de activitate in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;
l) efectuarea de incercari si demonstratii practice in poligoanele si statiile de incercari ale serviciilor de urgenta profesioniste din subordinea IGSU, cu acordul si sprijinul comandantilor acestora si, dupa caz, in colaborare cu alte institutii sau agenti economici interesati;
m) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative de nivel national, in domeniul de competenta;
n) executarea, la cerere, de constatari tehnico-stiintifice si participarea, impreuna cu organele abilitate prin lege, la cercetarea cauzelor generatoare si imprejurarilor determinante in producerea incendiilor si a altor situatii de urgenta din domeniul de competenta;
o) indeplinirea oricaror altor atributii stabilite de lege.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. c), d), e), f), i), j) si l) reprezinta prestari de servicii care se efectueaza contra cost, conform art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 259/2005. Mai multe in Monitorul Oficial 62 din 2014 sau solicita textul integral prin formularul de contact!

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *