Acte necesare depunerii dosarului de pensie pentru militari

Cereri  |  0 comentarii

Potrivit ORDIN nr. M.24 din 15 februarie 2016 dosarul de pensionare a militarilor cuprinde urmatoarele acte:
    a) cererea de pensionare prevazuta la art. 61 din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, al carei model este prevazut, dupa caz, la anexa nr. 1, 2 sau 3;
    b) fisa de pensie, completata potrivit prezentei metodologii, al carei model este prevazut in anexa nr. 4;
    c) adeverinta/fisa cu locurile de munca in care a lucrat persoana prevazuta la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si care ii dau dreptul la incadrare in locuri de munca si activitati cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, in original;
    d) formularul tipizat denumit "Situatia veniturilor realizate lunar", al carui model este prevazut la anexa nr. 5;
    e) acte din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator al persoanei indreptatite sa solicite dreptul la pensie militara de stat, de persoana careia i s-a incredintat ori i s-a dat in plasament copilul minor sau de mandatar desemnat prin procura speciala, dupa caz;
    f) orice alte documente si date necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevazute la art. 4-6.
    (2) Documentele ce alcatuiesc dosarul de pensionare se ordoneaza potrivit anexei nr. 6.
    (3) In cuprinsul cererii de pensionare, solicitantul dreptului la pensie de serviciu, pensie de invaliditate sau pensie de urmas isi exprima optiunea privind perioada celor 6 luni consecutive, in raport de care se stabileste baza de calcul al pensiei prevazuta la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (1) Pentru acordarea pensiei de serviciu, cererea de pensionare, al carei model este prevazut la anexa nr. 1, se depune insotita de urmatoarele acte doveditoare:
    a) carnetul de munca - in original;
    b) carnetul de munca pentru membrii C.A.P. - in original;
    c) carnetul de asigurari sociale pentru agricultori - in original;
    d) alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata - in original;
    e) actele de stare civila ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de nastere si certificat de casatorie - copii certificate de structura care intocmeste dosarul de pensionare;
    f) livretul militar - copie certificata de structura care intocmeste dosarul de pensionare sau, dupa caz, alt document care sa ateste situatia militara;
    g) diploma de absolvire a invatamantului universitar - copie certificata de structura care intocmeste dosarul de pensionare si, dupa caz, alte documente din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
    h) dovada echivalarii de catre statul roman a studiilor absolvite in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate, din care sa rezulte informatiile prevazute la lit. g) - copie certificata de structura care intocmeste dosarul de pensionare;
    i) adeverinta privind sporurile cu caracter permanent acordate in conditiile legii sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 - in original;
    j) adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii - in original;
    k) procura speciala, pentru mandatar - in original si in copie;
    l) actele pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau al Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    m) brevetul/atestatul de conferire, in copie certificata de structura care intocmeste dosarul de pensionare, sau adeverinta, in original, din care sa rezulte conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei sau similar;
    n) adeverintele, intocmite in conditiile legii, privind castigul salarial lunar brut/net pana la data de 1 aprilie 2001 in cazul persoanelor care au avut vechime in munca in sistemul public de pensii - in original;
    o) adeverintele, intocmite in conditiile legii, privind veniturile realizate lunar in unitatile militare apartinand sistemului de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, precum si pentru perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2016 si data trecerii in rezerva/retragere cu drept la pensie - in original, intocmite conform art. 127 alin. (5) si (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011;
    p) adeverinte/certificate privind stagiul de cotizare realizat in perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2015 - in original;
    q) adeverintele, intocmite in conditiile legii, privind desfasurarea activitatii in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, dupa caz, adeverinte intocmite in conditiile legii privind conditiile de munca deosebite si/sau speciale pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare in sistemul public de pensii - in original;
    r) decizia de pensionare din sistemul public sau din alte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate acestuia, in care militarii, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare indeplinesc cumulativ conditiile de pensionare, in situatia prevazuta la art. 26 din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
    s) adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii soldei/salariului lunar(e);
    s) alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie militara.
   
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. i), n) - p) se depun numai in situatia prevazuta la art. 122 din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *