Cerere de acordare a dreptului de folosire a mentiunii de calitate facultative produs montan si inregistrarea in Registrul national al produselor montane

Cereri  |  0 comentarii

Potrivit Procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan" si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni, in vederea dobandirii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan", solicitantul depune o cerere, completata in conformitate cu modelul de mai jos, la directia pentru agricultura judeteana, situata pe raza judetului in care isi desfasoara activitatea, insotita de caietul de sarcini completat conform modelului din anexa nr. 2, si deschide Registrul special de autocontrol.

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Nr. ..... data.................


CERERE (model)

    Catre
    Directia pentru Agricultura a Judetului ..........................

    Subsemnatul/Subsemnata:
    a) persoana juridica/PFA/II/IF/cooperativa ....................., cu sediul in localitatea ..............., judetul ..............., inscrisa la registrul comertului sub nr. ........., CUI .............., cod CAEN ................, reprezentata de ......................, CNP ......................;
    b) persoana fizica ..................., domiciliata in localitatea ..............., judetul ..............., str. ............ nr. ......., detinatoare a BI/CI seria ........ nr. ................., eliberat/eliberata la data ........... de .............., CNP ................, cont bancar ........................., deschis la ..........................,
    solicit acordarea dreptului de folosire a mentiunii de calitate facultative "produs montan" si inregistrarea in Registrul national al produselor montane pentru urmatoarele produse:
    .............................................................
    .............................................................
    .............................................................
    In sustinerea cererii mele depun urmatoarele documente:
    .............................................................
    .............................................................
    Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele inscrise in formularul de cerere si in documentele anexate sunt reale, corecte, complete si perfect valabile.

             Data                             Solicitant
    .......................            Numele si prenumele (in clar)
                                       .............................
                                               Semnatura
                                      ..............................

    NOTA:
    Se inscriu toate documentele depuse, indicandu-se distinct tipul documentului, numarul si data acestuia. Documentele depuse in copie se certifica de catre reprezentantul directiei imputernicit cu primirea si verificarea cererii si a documentelor insotitoare

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *