Cerere de inscriere concurs de admitere la programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua

Cereri  |  0 comentarii

Fişă de înscriere la concursul de admitere la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

Informaţii privind candidatul:
Nume (din certificatul de naştere) __, numele după căsătorie
, iniţiala/iniţialele tatălui __________, prenume
__, CNP __, locul naşterii (localitate, judeţ/sector) __________, legitimat prin CI / Paşaport seria ________ numărul _, eliberat de ____________ la data ________, cu domiciliul în localitatea ______, strada _____, numărul ____________, bloc _______, scara ______, etaj _____, apartament ____ , judeţ/sector _, adresa e-mail ____________, nr. telefon  
Informaţii privind studiile de licenţă absolvite
Universitatea absolvită  
Facultatea absolvită __
Programul de studii de licenţă absolvit  
Forma de învăţământ la care s-au desfăşurat studiile __
Limba de studiu şi de examinare pe parcursul studiilor  
Informaţii privind programul de studii la care solicitaţi înscrierea
Facultatea __________ Programul de studii __ Anexez prezentei:
- copia certificatului de naştere
- copia diplomei de licenţă;
- copia foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă;
- copia actului de identitate;

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta fişă de înscriere sunt conforme cu realitatea şi am cunoştinţă asupra prevederilor prevăzute la art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii şi art.323 din Codul penal privind uz de fals.
Data, Semnătura candidatului,

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *