Cerere de solicitare a autorizatiei pentru utilizarea sigiliilor speciale

Cereri  |  0 comentarii

Potrivit art. 5 din Normele Tehnice aprobate prin Ordinul 81 din ianuarie 2017  de aplicare a Codului Vamal cererea de solicitare a autorizatiei pentru utilizarea sigiliilor speciale se intocmeste in scris de catre operatorul economic si contine informatiile din modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.

(2) Cererea se depune in format letric la registratura Directiei Generale a Vamilor, impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare a operatorului economic, in copie;
b) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, in copie;
c) cazierul judiciar al persoanei care reprezinta legal operatorul economic in raporturile juridice cu autoritatea vamala;
d) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia fata de autoritatea vamala;
e) un model al sigiliului supus autorizarii si o anexa cu amprenta si caracteristicile acestuia;
f) copia certificatului de calitate ISO care atesta respectarea caracteristicilor prevazute la art. 301 alin. (1) si (2) si art. 317 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 38 alin. (1) si (2) si art. 82 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun;
g) autorizatia de operator economic autorizat pentru simplificari vamale, in copie, dupa caz;
h) autorizatia/autorizatiile pentru acordarea statutului de expeditor agreat in cadrul regimului de tranzit unional/comun, in copie;
i) documente doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 27 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447, in vederea respectarii criteriului prevazut la art. 39 lit. d) din Codul vamal al Uniunii privind standardele practice de competenta sau calificarile care sunt in legatura directa cu activitatea desfasurata, in aplicarea prevederilor art. 191 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;
j) documente doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 25 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447, in vederea respectarii criteriului prevazut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operatiunilor si fluxului marfurilor, in aplicarea prevederilor art. 191 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446; informatiile si documentele doveditoare sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
k) declaratia titularului regimului de tranzit prin care se angajeaza ca va inregistra toate sigiliile intr-un registru identic cu Registrul de evidenta a sigiliilor vamale din cadrul biroului vamal si va tine evidenta utilizarii acestora.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. c), d), i) si j) nu se depun in situatia in care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificari vamale, prevazut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii, sau este titularul unei autorizatii pentru acordarea statutului de expeditor agreat in cadrul regimului de tranzit unional/comun, eliberata dupa data de 1 mai 2016.  Modelul cererii se regaseste pe site-ul www.customs.ro, la sectiunea "Formulare".

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *