Contract individual de munca valabil in anul 2017 pentru unitatile din invatamant

Contracte  |  0 comentarii

Potrivit Contractului colectiv de munca valabil in anul 2017 aplicabil unitatilor de invatamant:
    (1) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul contract, in conditiile legii.
    (2) Contractul individual de munca se incheie in scris, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte (angajator si salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
    (3) Anterior inceperii activitatii, angajatorul este obligat sa inregistreze contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
    (4) Fisa postului pentru fiecare salariat este anexa la contractul individual de munca. Orice modificare a acesteia se negociaza de salariat cu angajatorul, in prezenta liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat

Contract individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. ......./......... in registrul general de evidenta a salariatilor

    CAP. A:
    Partile contractului

    Angajator - persoana juridica/............................., cu sediul in ...................., cod fiscal ............, telefon ............, reprezentata legal prin .................., in calitate de .....................,
    si
    salariatul/salariata - domnul/doamna ..................., domiciliat(a) in localitatea ....................., str. .................. nr. ....., bl. ......., sc. ........, ap. ......, judetul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ........ nr. ........, eliberat(a) de .................... la data de ................., CNP .................., autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ........ nr. ............ din data .....................,
    am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

    CAP. B:
    Obiectul contractului

    Reglementarea raporturilor de munca dintre partile semnatare.

    CAP. C.
    Durata contractului

    a) nedeterminata, salariatul/salariata .......................... urmand sa inceapa activitatea la data de ...............;
    b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ................ si data de ................./pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post/pe post vacant.

    CAP. D.
    Locul de munca

    1. Activitatea se desfasoara la (clasa/laborator/biblioteca/sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) .................... din sediul unitatii/institutiei/alt loc de munca organizat al angajatorului (structura fara personalitate juridica) ......................
    2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ........................

    CAP. E.
    Felul muncii

    Functia/meseria ............. conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

    CAP. F.
    Atributiile postului

    Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

    CAP. F^1:
    Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului (stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale si/sau Regulamentul intern):
    ...........................................................................

    CAP. G.
    Conditii de munca

    1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. H.
    Durata muncii

    1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    2. O fractiune de norma de .......... ore/zi, .......... ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .................... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

    CAP. I.
    Concediul

    Durata concediului anual de odihna este de .......... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma) si conform prevederilor art. 29 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar.
    De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............ zile lucratoare.
    Concediul se va efectua conform programarii si intelegerii dintre parti.

    CAP. J.
    Salariul

    1. Salariul de baza lunar brut ............... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri*1) .................................
----------
    *1) Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecarui salariat in functie de conditiile in care isi desfasoara activitatea.
----------

    b) indemnizatii ............................
    b^1) prestatii suplimentare in bani ..................................;
    b^2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ...................;
    c) alte adaosuri .......................................
    3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata.
    4. Activitatile didactice desfasurate la cumul/plata cu ora vor fi remunerate conform art. 34 alin. (7) din prezentul contract colectiv de munca.
    5. Data la care se plateste salariul este. .....................
    6. Partile convin ca urmatoarele obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate prin serviciile financiar-contabile ale unitatii: cotizatia sindicala, contributiile si ratele la C.A.R. si banci etc.

    CAP. K.
    Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca

    a) echipament individual de protectie ....................;
    b) echipament individual de lucru ..........................;
    c) materiale igienico-sanitare ..............................................;
    d) alimentatie de protectie ......................;
    e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ................

    CAP. L.
    Alte clauze

    a) perioada de proba este de .......................;
    b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .............. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, sau contractului colectiv de munca;
    c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, sau contractului colectiv de munca;
    d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, se vor regasi si in contractul individual de munca;
    e) alte clauze.

    CAP. M.
    Drepturi si obligatii generale ale partilor

    1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    c) dreptul la concediu de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    f) dreptul la acces la formare profesionala.
    2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
    d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.
    4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
    a^1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca, potrivit specificului activitatii;
    c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
    d) sa elibereze, la cerere, orice documente care atesta calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
    e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
    f) alte obligatii, in functie de specificul unitatii.

    CAP. N.
    Dispozitii finale

    Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul unitatii/institutiei/sectorului de activitate invatamant preuniversitar, inregistrat sub nr. .........../.............. la Inspectoratul teritorial de munca al judetului/municipiului .........................../Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil.
    Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    CAP. O:
    Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta potrivit legii.


            Angajator,                                     Salariat
      ............................            Semnatura .................
       Reprezentant legal,                        Data .................
       ............................


    Pe data de ...................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma indeplinirii procedurii legale.


             Angajator,
    ..........................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *