Contract de ucenicie model conform Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Contracte  |  0 comentarii

Modelul contractului de ucenicie este extras din H.G. nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

CONTRACT DE UCENICIE incheiat si inregistrat*1) cu nr. ......./..........

    A. Partile contractante
    1. Angajatorul .....(denumirea)........, in calitate de persoana juridica/fizica autorizata/intreprindere familiala/individuala ......., cu sediul/domiciliul in ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice locale din ........ cu nr. ....., codul fiscal ......., codul unic de inregistrare ......., telefon ......, reprezentata legal prin doamna/domnul ........, in calitate de*2) ........, avand obiectul de activitate*3) .........., cod CAEN .................,
    si
    2. Doamna/Domnul ......, in calitate de ucenic(a), domiciliat(a) in localitatea ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul/judetul ......, posesoare/posesor a/al BI/CI/pasaport seria .... nr. ..., eliberat(a) de ....... la data de ........, CNP ......., autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ..... nr ..... din data de ........,
    am incheiat prezentul contract de ucenicie, in urmatoarele conditii asupra carora am convenit.
    B. Obiectul contractului
    Obiectul contractului il reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie pentru obtinerea calificarii de ........, codul calificarii*4) ........... .
______________
    *1) Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie, in forma scrisa, revine angajatorului.
    *2) Se completeaza, dupa caz: reprezentant al persoanei juridice/persoana fizica autorizata/intreprinzator titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale/membru al intreprinderii familiale/persoana fizica.
    *3) Se va specifica numai obiectul de activitate care are legatura cu contractul de ucenicie.
    *4) A se vedea, pana la intrarea in vigoare a Registrului National al Calificarilor din Romania, Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificarile si completarile ulterioare.

    C. Durata contractului
    Prezentul contract de ucenicie se incheie pe o perioada determinata de ....... luni, cuprinsa intre data de ........... si data de .....................
    D. Locul de munca
    D.1 Activitatea de ucenicie la locul de munca, prevazuta in fisa postului, se desfasoara la ......(sectia/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul etc.)....... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului .........(denumirea acestuia)...........
    In lipsa unui loc de munca fix, ucenicul va desfasura activitatea astfel:
    .........................................................................
    .........................................................................
    D.2. Locul (locurile) de desfasurare a activitatii ucenicului:
    .........................................................................
    .........................................................................
    D.3. Coordonatorul de ucenicie:
    1. Numele si prenumele: .................................................
    2. Calificarea coordonatorului: .........................................
    E. Felul muncii
    1. Functia/Ocupatia .......... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, codul ..........
    F. Atributiile postului
    Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexata la contractul de ucenicie la locul de munca.
    F.1. Criteriile de evaluare a activitatii ucenicului
    .........................................................................
    .........................................................................
    G. Conditii de munca
    1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase (se completeaza dupa caz).
    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    H. Timpul de munca*5)
    H.1. Durata timpului de munca
    a) O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de.... ore/zi,...... ore/saptamana.
    b) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ......... (ore zi/ore noapte).
    c) Programul de lucru se poate modifica in functie de prevederile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    d) Nu se efectueaza ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora.
    I. Concedii
    I.1. Concediul de odihna
    Durata concediului anual de odihna este de .............. zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga).
    De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ................. .
    I.2. Alte concedii
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    J. Salariul*6)
    1. Salariul de baza lunar brut: ................. lei/luna.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ..............................................................;
    b) indemnizatii .........................................................;
    c) prestatii suplimentare in bani .......................................;
    d) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ......................;
    e) alte adaosuri ....................................................... .
    3. Orele suplimentare se presteaza in conditiile legislatiei in vigoare.
    4. Data/Datele la care se plateste salariul este/sunt ....................
    K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca
    a) echipament individual de protectie ...................................;
    b) echipament individual de lucru .......................................;
    c) materiale igienico-sanitare ..........................................;
    d) alimentatie de protectie .............................................;
    e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca
    ........................................................................ .
    1. Riscurile specifice locului de desfasurare a activitatii practice si teoretice
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    L. Alte clauze
    a) Perioada de proba*7) este de .............. zile calendaristice.
___________
    *5) Programul normal de munca pentru persoanele incadrate in baza unui contract de ucenicie la locul de munca este de maximum 8 ore pe zi, in regim de maximum 5 zile pe saptamana.
    *6) Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munca, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.
    *7) Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

    b) Perioada de preaviz in cazul concedierii este de ........ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau contractului colectiv de munca.
    c) Perioada de preaviz in cazul demisiei este de ....... zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/contractului colectiv de munca aplicabil.
    d) In cazul in care ucenicul urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor regasi si in contractul de ucenicie la locul de munca.
    e) Alte clauze: ........................................................
    M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
    1. Ucenicul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de a se forma profesional in scopul obtinerii certificatului de calificare, in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala;
    b) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    c) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    d) dreptul la concediu de odihna anual;
    e) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    g) dreptul de a se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta respectarii drepturilor si intereselor sale;
    h) dreptul de a i se comunica raportul de monitorizare, elaborat de coordonatorul de ucenicie;
    i) dreptul de a face observatii scrise, in conditiile in care nu este de acord cu unele dintre informatiile cuprinse in raportul de monitorizare.
    2. Ucenicul are, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a realiza norma de munca, de a participa la programul de formare profesionala sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate si la locul de munca;
    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu, daca este cazul;
    f) obligatia de a se forma profesional in scopul obtinerii certificatului de calificare, in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala;
    g) obligatia de a respecta indicatiile coordonatorului de ucenicie;
    h) obligatia de a participa la examenul de absolvire si de a depune toate diligentele necesare in vederea obtinerii certificatului de calificare.
    3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalitatii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu si a celor de formare profesionala;
    c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
    d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale ucenicului si criteriile de evaluare.
    4. Angajatorul are, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de ucenic, in conditiile legii;
    b) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de ucenic a solicitantului;
    c) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;
    d) sa incheie un contract de prestari de servicii de formare profesionala cu un furnizor de formare profesionala autorizat, in cazul in care angajatorul nu are si calitatea de furnizor de formare profesionala;
    e) sa suporte contravaloarea serviciilor de formare profesionala, potrivit contractului de prestari de servicii de formare profesionala;
    f) sa asigure masurile privind securitatea si sanatatea in munca, in conformitate cu art. 24 si 25 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
    g) sa asigure ucenicului un coordonator de ucenicie;
    h) sa asigure verificarea periodica a modului in care se desfasoara activitatea ucenicului;
    i) sa asigure toate conditiile necesare astfel incat coordonatorul de ucenicie sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea profesionala a ucenicului;
    j) sa asigure ucenicului, in cazul in care raporturile de munca ale coordonatorului de ucenicie se suspenda sau inceteaza, continuarea coordonarii pregatirii profesionale de catre un alt coordonator de ucenicie;
    k) sa nu utilizeze ucenicul la prestarea unor munci care nu au legatura cu calificarea sau cu ocupatia pentru care se pregateste;
    l) sa colaboreze cu furnizorul de formare profesionala autorizat la elaborarea planului de activitate a ucenicului si a raportului de monitorizare.
    N. Dispozitii finale
    Prevederile prezentului contract de ucenicie la locul de munca se completeaza cu dispozitiile:
    a) Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ...../....... la Inspectoratul Teritorial de Munca al Judetului ............/Municipiului Bucuresti/Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
    c) Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata.
    O. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii prezentului contract de ucenicie la locul de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
    P. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract de ucenicie la locul de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
    Q. Prezentului contract i se anexeaza urmatoarele documente:
    Q.1. Dispozitia de repartizare
    Q.2 Fisa postului - in copie
    Q.3. Contractul de prestari de servicii de formare profesionala, in cazul in care angajatorul nu este furnizor autorizat
    Q.4. Autorizatia angajatorului ca furnizor de formare profesionala
    Q.5. Planul de activitate al ucenicului

    Prezentul contract de ucenicie se incheie in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, iar un exemplar se depune la inspectoratul teritorial de munca.


    Numele si prenumele ucenicului      Numele si prenumele
    ........................            reprezentantului angajatorului
                                        ..............................
    Semnatura                           Semnatura
    .......................             .....................

    Data                                Data
    .......................             .....................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *