Contract de voluntariat

Contracte  |  0 comentarii

Potrivit Legii 78 din 2014 actualizata in 2017 voluntariatul reprezinta participarea voluntarului persoana fizica la activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup.

Contract de voluntariat Incheiat astazi ________   la _____________________
    
    
    I. PARTILE CONTRACTANTE
       
    1.1. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia __________________________ cu sediul in localitatea ____________________________, str. _________________, nr. ____, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament ____, judetul/sectorul _______________, inscrisa la ___________________, in registrul __________________ sub nr. ________________, pe baza certificatului de inscriere nr. _________ din ______________________, avand contul nr. __________ deschis la ______________, telefon _________, fax ___________, reprezentata de _______________, cu functia de ______________, in calitate de beneficiar al voluntariatului
    si
    1.2. Subsemnatul (a) __________________ cu domiciliul in localitatea ____________ 
str. ______________, nr. _____, bloc ____, scara ____, etaj ____, apartament _____, judetul/sectorul ______________, avand actul de identitate seria ____________ numarul ____________________, eliberat de _____________ la data de ____________, codul numeric personal _________________, in calitate de voluntar
    au convenit sa incheie prezentul contract de voluntariat, cu respectarea urmatoarelor clauze:
   
    II. OBIECTUL CONTRACTULUI
    
    2.1. Obiectul contractului il constituie activitatea de interes public ___________ pe care o va desfasura voluntarul fara a obtine contraprestatie materiala.
    2.2. Principiile pe care se realizeaza obiectul contractului sunt urmatoarele:
    a) participarea ca voluntar pe baza consimtamantului liber exprimat;
    b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
    c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;
    d) recrutarea voluntarilor pe baza egalitatii sanselor, fara nici un fel de discriminari.
    2.3. Voluntarul nu este imputernicit:
    - sa efectueze activitati specifice de control la obiective economico-sociale din zona sa de activitate;
    - sa aplice sanctiuni contraventionale in domeniul in care isi desfasoara activitatea.
   
    III. DURATA CONTRACTULUI
    
    3.1. Prezentul contract se incheie pentru o perioada de _______, cu posibilitatea innoirii sale.
    
    IV. DREPTURI SI OBLIGATII

    4.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:
    a) Drepturi:
    - de a participa activ la elaboarea si derularea programelor in considerarea carora se incheie prezentul contract;
    - de a desfasura activitati in concordanta cu pregatirea sa profesionala;
    - de a i se asigura un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
    - de a i se asigura de catre beneficiarul voluntariatului, protectia muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;
    - de a i se elibera de catre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar;
    - de a i se rambursa cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de catre beneficiarul voluntariatului;
    - de a beneficia de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii;
    b) Obligatii:
    - sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
    - sa anunte din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente, etc.);
    - sa prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, pana la sfarsitul lunii in care au fost efectuate cheltuielil (in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza);
    - sa prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
    - sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadul activitatilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
    - sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;
    - sa cunoasca misiunea si activitatile beneficiarului voluntariatului;
    - sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
    - sa aiba un comportament adecvat;
    - sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului.

    4.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:
    a)Drepturi:
    - de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfasoara activitati de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract;
    - de a detine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentatiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfasurarii activitatilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
    - de a verifica si a superviza activitatea voluntarului;
    - de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
    - de a cere informatii si recomandari despre voluntar, altor persoane.
    b) Obligatii:
    - sa-l trateze pe voluntar ca si coleg cu drepturi egale;
    - sa asigure voluntarului un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
    - sa asigure conditii legale de protectie a muncii in functie de natura si caracteristicile activitatilor desfasurate de voluntar;
    - sa asigure voluntarul, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatilor desfasurate; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
    - sa ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta in timpul si in legatura cu activitatile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
    - sa elibereze voluntarului certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar.

    V. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI
    
    5.1. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta prin acordul partilor, prin act aditional.
    5.2. Daca pe parcursul executarii prezentului contract intervine, independent de vointa partilor, o siutatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.
    5.3. Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situatie.

    VI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
    
    6.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexa nr. _____ la acesta.
    
    VII. INCETAREA CONTRACTULUI

    7.1. Prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea termenului pentru care este incheiat;
    b) prin acordul partilor;
    c) denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor;
    d) daca situatia descrisa in art. 7.1. lit. c) face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

    VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

    8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
    8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.
   
    IX. CLAUZE FINALE
    
    9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
    9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din  cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dinte acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
    9.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ______ exemplare, cate unul pentru fiecare, astazi ______, data semnarii lui.
    
    BENEFICIAR AL VOLUNTARIATULUI,                                        VOLUNTAR


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *