Atestarea verificatorilor şi experților tehnici în construcții

07-10-2020 11:26:07  |  Economie  |  0 comentarii

Domeniul construcțiilor este un domeniu complex, de interes general, iar condițiile privind proiectarea și executarea construcțiilor trebuie să asigure siguranța cetățenilor și calitatea și sustenabilitatea mediului construit. În acest sens, între componentele sistemului calității în construcții se numără:

a) verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor;
b) verificarea calității lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și auditul energetic al clădirilor;
c) atestarea tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activitate în construcții.

Prin instituirea categoriilor de specialiști prevăzuți de Legea nr. 10/1995, statul a intenționat crearea de mecanisme care să asigure protecția interesului general, protecția siguranței cetățenilor și a mediului construit.
Prin propunerea de procedură se propune o mai clară structurare pe domenii/subdomenii/specialități de atestare-profesională care să fie într-o mai bună corelare cu domeniile de specializare universitară .

De asemenea, prin proiectul de ordin se propune reintroducerea cerinței de eligibilitate  de experiență  în proiectare, imperios necesară pentru exercitarea profesiei reglementate de verificator de proiecte, eliminată prin ordinul 2264/2018.  Atât feedbackul informal al specialiștilor din domeniu cât și procentul scăzut de promovabilitate a celei mai recente sesiuni de atestare, din perioada septembrie-octombrie 2018, stau la baza propunerii reintroducerii condiției de experiență profesională în activități de proiectare/cercetare/execuției în construcții.
Proiectul de procedură conține reglementări care vor fi aplicate ca urmare a aprobării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism și reglementări care să asigure funcționarea sistemului de verificare și expertizare în construcții și în condiții ca cele din anul 2020 când contactul social a fost redus. Prevederile privind prelungirea dreptului de practică, o dată aprobate, vor facilita demersurile privind digitalizarea și crearea de baze de date în format electronic.

Totodată, pentru mai buna lizibilitate, noua procedură restructurează informațiile în ordinea cronologică pe care specialiștii trebuie să o urmeze în procesul de atestare tehnico-profesională, modificările propuse sunt substanțiale și impun abrogarea actului normativ în vigoare.

Din cauza unor probleme privind structurarea domeniilor de atestare, identificate în procesul de aplicare  a procedurii aprobate prin ordinul 2264/2018 și ținând cont de numărul mare de solicitări de înscriere pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională înregistrate în acest moment în cadrul Ministerului, analizate și declarate eligibile în baza actualei proceduri, dar pentru care nu s-a putut organiza un examen până la corectarea problemelor identificate,  se impune soluționarea situației tranzitorii prin  organizarea unei sesiuni unice de examinare în vederea atestării tehnico-profesionale pentru domenii și specialități stabilite corect prin prezentul proiect de ordin, dar cu aplicarea condițiilor de studii și vechime din momentul de față, sens în care capitolele II, III și IV din anexa prezentului proiect de ordin vor intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României. Pentru asigurarea cadrului legal care să permită organizarea unei sesiuni de atestare tehnico-profesională la care să participe toți solicitanții cu cereri de susținere a examenelor înregistrate la MLPDA cu aplicarea dispozițiilor tranzitorii, prevederile capitolelor II, III, IV și V din procedura aprobată prin Ordinul MDRAP nr.2264/2020 rămân în vigoare pentru organizarea respectivei sesiuni de examinare.

De asemenea s-au adus clarificări în ceea ce privește verificarea/expertizarea pentru cerința fundamentală „utilizarea sustenabilă a resurselor naturale” și a fost eliminat acest domeniu de atestare pentru a evita situațiile în care se caută specialiști atestați într-un domeniu pentru care nu exista nici bibliografie, nici reglementări care să nu se suprapună pe cele în vigoare.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *