Declaratia 101 - Declaratie privind impozitul pe profit

Declaratii fiscale  |  0 comentarii

Instructiuni de completare a formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04 conform Ordin 1950/2012

I. Depunerea declaratiei 101

1. Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depun Declaratia 101 anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.
Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna Declaratia 101 anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna Declaratia 101 anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile, definita prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia 101 se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre contribuabil.
In cazul in care platitorul corecteaza Declaratia 101 depusa, Declaratia 101 rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind "X" in spatiul special prevazut in acest scop.
La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice.

2. Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

II. Completarea declaratiei 101

1. Perioada de raportare
In rubrica "Anul" se inscrie cu cifre arabe anul pentru care se completeaza Declaratia 101 (de exemplu: 2012).

2. Sectiunea A "Date de identificare a platitorului"
In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
In situatia in care Declaratia 101 se completeaza de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "Imputernicit".
In prima casuta se inscrie prefixul RO, in cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
In rubrica "Denumire" se inscrie denumirea platitorului.
Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului.

3. Sectiunea B "Date privind impozitul pe profit"
Randurile 1-10 - se completeaza cu datele corespunzatoare, inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor. La randul 2 "Cheltuieli de exploatare" se inscrie si cheltuiala cu impozitul pe profit.
In cazul in care se inregistreaza un rezultat negativ (pierdere), acesta se va inregistra cu semnul "-" (minus).
Randul 11 - se completeaza cu sumele reprezentand diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratarii sau transpunerii, care devin impozabile la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. De asemenea, se completeaza si cu sumele reprezentand rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), (5^1), (5^2) si (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodata, acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand veniturile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare, dupa caz, potrivit art. 20 lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 11.1 - se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele inregistrate in soldul creditor al contului "Rezultatul reportat din provizioane specifice", potrivit art. 19^3 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand rezervele devenite impozabile in conformitate cu art. 22 alin. (5).
Randul 11.2 - se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, care se impoziteaza potrivit art. 19^3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele inregistrate la randul 11.1.
Randul 11.3 - se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 12 - se completeaza cu sumele reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratarii sau transpunerii la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. Se completeaza si cu cheltuielile de administrare capitalizate in valoarea stocurilor (la data scaderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar ramase de recuperat, corespunzator duratei initiale de amortizare, dupa caz. De asemenea, acest rand se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Acest rand se completeaza si cu sumele care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 alin. (4) lit. t) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 12.1 - se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele inregistrate in soldul debitor al contului "Rezultatul reportat din provizioane specifice", potrivit art. 19^3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand sumele devenite deductibile, in mod esalonat, in transe egale, pe o perioada de 3 ani.
Randul 12.2 - se completeaza de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara cu sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 19^3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele inregistrate la randul 12.1.
Randul 14 - se completeaza cu suma reprezentand amortizarea fiscala determinata conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si amortizarea fiscala determinata potrivit art. 19^1 alin. (1) lit. b) din acelasi act normativ.
Randul 15 - se completeaza cu suma reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la randul 32 din "Declaratia 101 privind impozitul pe profit" depusa pentru anii anteriori.
Randul 16 - se completeaza cu valoarea reprezentand constituirea sau cresterea neta a rezervei legale in perioada de raportare, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 17 - se inscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care sunt inregistrate pe cheltuieli de exploatare la randul 2 din formular.
Randul 17.1 - se completeaza cu sumele reprezentand filtrele prudentiale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal.
Randul 18 - se completeaza cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 18.1 - se completeaza cu suma reprezentand deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederile art. 19^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 20 - se completeaza cu veniturile financiare reprezentand dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica romana.
Randul 21 - se completeaza cu valorile corespunzatoare veniturilor neimpozabile, altele decat cele inregistrate la randul 20, prevazute la art. 20 si 20^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 24 - se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit amanat inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.
Randul 25 - se completeaza cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat in strainatate, reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila.
Randul 26 - se inscriu valorile reprezentand cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 27 - se inscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depaseste limita prevazuta la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 28 - se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cu bursele private, efectuate potrivit legii si inregistrate in contabilitate.
Randul 29 - se inscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea inregistrata in contabilitate.
Randul 30 - se inscriu toate sumele inregistrate drept cheltuieli in contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele sau in alte conditii decat cele prevazute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 31 - reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 32 - reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile si cu diferentele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada urmatoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 33 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 34 - se completeaza cu sumele reprezentand alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:
- depasirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), g), h) si i);
- cheltuielile prevazute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), b), i) si p);
- alte cheltuieli care nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.
Randul 37 - se completeaza cu sumele reprezentand pierderile inregistrate in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 38 - se completeaza de persoana juridica cedenta cu valoarea pierderii fiscale inregistrate in perioada curenta, transferata persoanei juridice beneficiare, si care nu se recupereaza de persoana juridica cedenta, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 39 - se completeaza de persoana juridica beneficiara cu valoarea pierderilor fiscale inregistrate de contribuabilul cedent in perioada din anul curent cuprinsa intre 1 ianuarie si data la care operatiunea respectiva produce efecte si transferata de persoana juridica cedenta persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 40 - se completeaza cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atat din activitatile din Romania, cat si din surse externe. Nu se includ la acest rand pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.
Acest rand se completeaza in cazul operatiunilor de reorganizare si cu urmatoarele valori:
- persoana juridica beneficiara inscrie si valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenti de contribuabilul cedent si transmise de acesta, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- persoana juridica cedenta inscrie partea din pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti pe care continua sa o recupereze, recalculata proportional cu activele si pasivele mentinute, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 42.1 - se inscrie suma rezultata din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu aceasta cota.
Randul 42.2 - se completeaza cu suma reprezentand impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, in conditiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 43.1 - impozitul platit unui stat strain este dedus daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.
Randul se completeaza cu valoarea cea mai mica dintre urmatoarele doua valori, pe fiecare stat din care se obtin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa, venituri impuse atat in Romania, cat si in statul strain, respectiv:
1. suma impozitelor platite direct sau indirect prin retinere la sursa si virate de o alta persoana catre acel stat strain, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atesta plata acestora;
2. suma egala cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la:
- profiturile impozabile obtinute de sediile permanente din acel stat strain, profituri calculate in conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- celelalte venituri obtinute in acel stat strain.
Randul 43.2 - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata a impozitului pe profit.
Randul 43.2.1 - se inscrie suma reprezentand scutirea de la plata a impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate.
Randul 43.3 - se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea si/sau mecenatul si bursele private, efectuate potrivit legii.
Randul 45 - se inscriu sumele reprezentand cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul, precum si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, in limitele si in conditiile prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 47 - se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.
Randul 48 - se inscriu, pentru anul de raportare, dupa caz, sumele reprezentand impozit pe profit sau plati anticipate in contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.
Randul 49 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de catre microintreprinderile care in cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112^6 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *