Act aditional la contractul de munca

Contract individual de munca  |  0 comentarii

Model de act aditional la contractul individual de munca inregistrat in Registrul de evidenta a salariatilor: 

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …………. / ………….. in registrul general de evidenta a salariatilor.
Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica / fizica ………………….., cu sediul / domiciliul in ……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din ………….. sub nr. ….. / ……… / .…. cod fiscal ……..………, telefon ……………., reprezentata legal prin ……………., in calitate de ………………..,
Si
Salariatul / salariata – domnul / doamna …………………………….., domiciliat / domiciliata in localitatea ……………….., str. ………………, nr. ………., judetul ………………., posesor / posesoare al / a buletinului / cartii de identitate / pasaportul seria ……… nr. …….……… eliberat / eliberata de …………………, la data de …………………, CNP …………………………………. permis de munca seria …………….., nr. …………………… din data de ……………
In temeiul art. _____ din Legea nr. ___ / _______, partile
HOTARASC:
1. Se modifica articolul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatorul cuprins: _____________________________________
2. Se modifica articolul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatorul cuprins: _____________________________________
Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa – si produca efectele incepand cu data de _______
ANGAJATOR                                                                          ANGAJAT

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *