Declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa

Declaratii fiscale  |  0 comentarii

Instructiuni privind completarea si depunerea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit". Cititi si informatiile de mai jos ! Atentie: declaratia 205 inlocuieste programul de "fise fiscale" ! Urmare a modificărilor aduse Codului fiscal, anul 2012 a fost ultimul an în care angajatorii au fost obligaţi să completeze şi să depună la organele fiscale competente (respectiv unde sunt înregistraţi în evidenţa fiscală) fişele fiscale ale salariaţilor. Din acest an, angajatorii vor declara impozitul pe venitul din salarii pentru fiecare angajat/ beneficiar de venit în formularul 205 - „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, prevăzut  în O.P.A.N.A.F. nr. 1913/2012; formularul a preluat funcţia fişelor fiscale. Acest formular se depune de plătitorii de salarii pentru impozitul pe salarii, precum şi de plătitorii altor categorii de venituri, dacă există obligaţia reţinerii la sursă a impozitului, până la 28 februarie 2013 inclusiv, pentru anul fiscal expirat. Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii acestei declaraţii în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

IMPORTANT! Angajatorii au obligaţia de a elibera, la cererea angajaţilor, o adeverinta care să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut, document care NU este un formular tipizat.
NoutatiIanuarie 2014: Declaratia 205 a fost modificata prin Ordin ANAF 3883/2013

I. Depunerea declaratiei 205
    Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform titlului III din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal).
    Declaratia se completeaza si se depune si de catre intermediari, societatile de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
    In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri prevazute la sectiunea III "Date privind natura veniturilor", se completeaza un singur formular.
    Pentru fiecare tip de venit platit prevazut la sectiunea III "Date privind natura veniturilor" se genereaza in acelasi formular cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.
    In cazul veniturilor din salarii se genereaza tabelul prevazut la sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii", iar pentru celelalte venituri platite se genereaza cate un tabel prevazut la sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", inscriindu-se datele corespunzatoare tipului de venit platit.

    1. Termenul de depunere a declaratiei 205
    Declaratia se completeaza si se depune anual:
    - pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
    - ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, in conditiile art. 84 din Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    ATENTIE: Declaratia rectificativa se intocmeste pe tipuri de venit si va cuprinde numai pozitiile corectate, declarate eronat in declaratia initiala, sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala.
    In cazul in care declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala se va proceda astfel:
    - in tabelul de la sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 4-7 se va inscrie cifra "0" (zero);
    - in tabelul de la sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 4-8 se va inscrie cifra "0" (zero).

    2. Organul fiscal competent
    Declaratia 205 se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.
    In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.
    In cazul in care sediul permanent din Romania al unei persoane juridice straine este platitor de venituri din salarii, declaratia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din Romania este inregistrat in evidenta fiscala.
    Pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate, declaratia se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia. In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat ii comunica angajatorului la care acestia sunt detasati datele referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii declaratiei.

    3. Modul de completare si depunere a formularului 205
    Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu respectarea structurii de date (fisier XML) prevazute in anexa 5 la ordin.
    Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent, in format electronic (format PDF, cu fisier XML atasat), pe suport magnetic sau optic, care va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii.
    Formatul 205 pe hartie se listeaza prin functiile aplicatiei informatice de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse in sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" si in sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" din formular.
    Formatul hartie se listeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal, in format hartie, semnat si stampilat, impreuna cu formatul electronic al declaratiei, fisierul XML atasat;
    - copia se pastreaza de catre platitorul de venituri.
    Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere de declaratii on-line existent pe portalul e-guvernare.ro

    II. Completarea declaratiei 205

    1. Perioada de raportare
    In rubrica "Anul" se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012) anul pentru care se completeaza declaratia.

    2. Sectiunea I "Date de identificare a platitorului de venit"
    In caseta "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului de venit, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Functia" din formular se inscrie "Imputernicit".
    In cazul in care platitorul de venit are calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de prefixul "RO".
    In rubrica "Denumire/Nume, prenume" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de venit.
    Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de venit.

    3. Sectiunea II "Date recapitulative"
    Tabelul se genereaza cu ajutorul programului de asistenta si reprezinta situatia centralizatoare a datelor declarate la sectiunea IV si/sau sectiunea V, pe tipuri de venit.
    Col. 2-6 se completeaza cumulat, pe tipuri de venit.

    4. Sectiunea III "Date privind natura veniturilor"
    Se bifeaza casuta corespunzatoare tipului de venit platit:
    a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
    c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    d) venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
    e) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare;
    f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal;
    g) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
    h) venituri din salarii;
    i) venituri din dividende;
    j) venituri din dobanzi;
    k) castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale;
    l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
    m) venituri din premii;
    n) venituri din jocuri de noroc;
    o) venituri din pensii;
    p) venituri din activitati agricole;
    q) venituri din arendare;
    r) venituri din alte surse.
    Casuta "Venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent" [lit. b)] se bifeaza numai in cazul in care, potrivit Codului fiscal, platitorul are obligatia retinerii la sursa a impozitului pentru veniturile platite.
    Casuta "Venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere" [lit. d)] se bifeaza in cazul venitului realizat de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IV^1 din Codul fiscal si care este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente.
    Casuta "Castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise" [lit. g)] se bifeaza in cazul castigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru care beneficiarul de venit are obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale.
    In cazul castigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au in vedere dispozitiile Codului fiscal, ale Hotararii Guvernului 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Casuta "Venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare" [lit. e)] se bifeaza in cazul castigului rezultat din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    Casuta "Venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal" [lit. f)] se bifeaza in cazul veniturilor obtinute din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente si/sau activitati agricole, in mod individual sau intr-o forma de asociere, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real.
    ATENTIE: In situatia in care veniturile se realizeaza din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente si/sau activitati agricole intr-o forma de asociere se vor avea in vedere si instructiunile de la sectiunea IV, col. 1 si col. 2.
    Casuta "Castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale" [lit. k)] se bifeaza in cazul castigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si a partilor sociale, pentru care impozitul retinut de platitorul de venit este final, potrivit legii.
    Casuta "Venituri din activitati agricole" [lit. p)] se bifeaza in cazul veniturilor din activitati agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal si Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, cu modificarile ulterioare.
    Casuta "Venituri din arendare" [lit. q)] se bifeaza in cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice care nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.
    Pentru fiecare tip de venit platit se va genera cate un tabel distinct, prevazut la sectiunea IV.
    Casuta "Venituri din salarii" [lit. h)] se bifeaza in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor.

    5. Sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit"
    Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza in acelasi formular cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit.
    Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care platitorul de venit a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor, prevazute la sectiunea III.
    ATENTIE: In cazul veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente si/sau activitati agricole intr-o forma de asociere, se inscrie denumirea asocierii.
    Col. 2 - se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    ATENTIE: In cazul veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente si/sau activitati agricole intr-o forma de asociere, se inscrie codul de identificare fiscala atribuit asocierii.
    Col. 3 - se completeaza, dupa caz "Plata anticipata" sau "Impozit final", corespunzator regimului de impozitare aplicabil veniturilor platite.
    Rubrica se completeaza cu sintagma "Plata anticipata", in situatia in care impozitul retinut de platitorii de venituri reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit.
    Rubrica se completeaza cu sintagma "Impozit final", in situatia in care impozitul retinut de platitorii de venituri este final.
    In cazul veniturilor prevazute la lit. a)-e) de la sectiunea III "Date privind natura veniturilor", pentru care impozitul retinut la sursa reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual, potrivit Codului fiscal, platitorii de venituri completeaza rubrica cu sintagma "Plata anticipata".
    In cazul in care, pentru veniturile prevazute la lit. a)-c) de la sectiunea III "Date privind natura veniturilor", contribuabilii au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal, platitorii de venituri completeaza rubrica cu sintagma "Impozit final".
    Rubrica nu se completeaza in cazul veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, natura platii (plata anticipata sau impozit final) urmand a fi stabilita de organul fiscal.
    Rubrica nu se completeaza in cazul castigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
    In cazul veniturilor prevazute la lit. h)-r) de la sectiunea III "Date privind natura veniturilor" pentru care impozitul retinut la sursa este final, in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal, platitorii de venituri completeaza rubrica cu sintagma "Impozit final".
    Col. 4 - se inscrie suma reprezentand totalul castigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare.
    Rubrica se completeaza numai pentru urmatoarele tipuri de venituri:
    a) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
    Se inscrie suma reprezentand totalul castigurilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
    b) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare.
    Se inscrie suma reprezentand totalul castigurilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare.
    Col. 5 - se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor realizate de persoanele fizice in anul de raportare.
    Rubrica se completeaza numai pentru urmatoarele tipuri de venituri:
    a) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
    Se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor inregistrate de fiecare persoana fizica in anul de raportare, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
    b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare.
    Se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor inregistrate de fiecare persoana fizica in anul de raportare din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare.
    Col. 6 - se inscrie baza de calcul al impozitului, reprezentand totalul venitului impozabil/castigului realizat de fiecare beneficiar de venit intr-un an fiscal. Nu se completeaza pentru operatiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
    Baza de calcul al impozitului se determina de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    In cazul asocierilor dintre persoane fizice si persoane juridice romane, venitul cuvenit persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe venitul microintreprinderilor.
    Rubrica nu se completeaza de catre intermediari, societatile de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru care nu exista obligatia retinerii la sursa a impozitului, potrivit legii.
    Col. 7 - se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit/castig calculat si retinut in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.
    Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    In cazul asocierilor dintre persoane fizice si persoane juridice romane, microintreprinderi care nu genereaza o persoana juridica, se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit, calculat si retinut pentru fiecare asociat, persoana fizica, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe venitul microintreprinderilor.
    Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, se cuprinde in declaratia aferenta perioadei in care a avut loc aprobarea situatiilor financiare anuale.
    Pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, sau venituri din activitati agricole si pentru care nu s-a retinut impozit potrivit legii, la col. 7 "Impozit retinut" se inscrie cifra "0" (zero).

    6. Sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" - se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza.
    La col. 4-8 se inscriu sumele stabilite la nivelul anului fiscal de referinta prin cumularea valorilor aferente fiecarei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din statele de salarii sau a altor documente prevazute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:
    Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care platitorul a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor.
    Col. 2 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Col. 3 - se completeaza cu sintagma "Functia de baza" sau "In afara functiei de baza", dupa caz.
    Rubrica se completeaza cu sintagma "Functia de baza", in situatia in care beneficiarul de venit realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza, potrivit unui contract de munca ori unui statut special prevazut de lege.
    Prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
    - pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, locul unde au incheiat contractul individual de munca sau alte documente specifice, potrivit legii;
    - in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, locul declarat de persoanele fizice angajate. Angajatul are obligatia sa declare numai angajatorului ales functia pe care o considera de baza, pentru un singur loc de munca, prin depunerea declaratiei pe propria raspundere. Declaratia pe propria raspundere nu reprezinta un formular tipizat.
    Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial.
    Rubrica se completeaza cu sintagma "In afara functiei de baza", in situatia in care beneficiarul de venit realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora in afara functiei de baza, potrivit legii.
    Col. 4 - se inscrie suma reprezentand venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit la nivelul anului de raportare, stabilita prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare luna a perioadei impozabile.
    Col. 5 - se inscrie suma reprezentand deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul anului de raportare, stabilita prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.
    Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza si care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale pe baza documentelor justificative prezentate platitorului de venit.
    Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia, in conformitate cu dispozitiile titlului III din Codul fiscal.
    Col. 6 - se inscrie suma reprezentand alte deduceri acordate potrivit legii la nivelul anului de raportare, stabilita prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile (cotizatia sindicala, contributia la fondurile de pensii facultative).
    Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, potrivit legii.
    Col. 7 - se inscrie suma reprezentand venitul baza de calcul din salarii la nivelul anului de raportare, stabilita prin cumularea venitului baza de calcul aferent fiecarei luni a perioadei impozabile.
    Venitul baza de calcul la nivelul fiecarei luni se determina astfel:
    a) pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza, ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
    - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
    - cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
    - contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;
    b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
    Col. 8 - se inscrie suma reprezentand impozitul anual pe veniturile din salarii, stabilita prin cumularea impozitului lunar retinut de platitorul de venit, pentru veniturile realizate in fiecare luna a perioadei impozabile, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.
    Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii si asimilate acestora se face de catre platitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni din anul de raportare in care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la platitor.
    NOTA:
    Se inscriu sumele cuprinse in statul de salarii sau alte documente prevazute de lege, aferente perioadei impozabile si platite angajatului pana la data-limita de depunere a declaratiei.

Descarca declaratia 205 actualizata la 13.01.2014



Vezi si Declaratii fiscale 2013 actualizate.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *